Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Тайлан Шошго: Ой нөөц

Үр дүнг шүүх
  • Суурь судалгаа

    “Баруун Хэнтийн ойн төлөв байдлыг үнэлэх, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2011-2013 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын...