Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment survival climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх