Data

Амьдралын баталгаажих түвшингээс доогуур өрхийн тооны өөрчлөлт

"Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа" 2017-2019 суурь судалгааны төслийн үр дүнгээс

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author С.Энх-Амгалан, Б.Батбуян, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, Б.Нацагсүрэн, П.Цэенханд
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated August 28, 2020, 02:06 (UTC)
Created August 28, 2020, 02:05 (UTC)