Data

Монголын баруун бүс дэхь боломжит ноолуурны нөөцийн тархалт

Сэдэвчилсэн зураг (“Spatial analysis on social, economic and urbanization of CAREC 4A corridor” 2020 бодлогын судалгааны төсөл)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author М.Алтанбагана, Б.Хэрлэнбаяр
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 14:01 (UTC)
Created November 24, 2020, 14:01 (UTC)