Data

Хөдөө аж ахуйн газар ашиглалт, хөрсний шинж чанарт нөлөөлөх нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Р.Дэлгэрцэцэг бусад
Last Updated November 4, 2021, 08:56 (UTC)
Created April 7, 2020, 04:49 (UTC)