Data

Хот, хөдөөгийн хүн амын тооны өөрчлөлт

Судалгаа явуулсан нутагт сумын төвийн хүн ам жилд дунджаар 0.82 хувиар, хөдөөгийн хүн ам 0.43 хувиар өссөн нь улсын дундаж өсөлтөөс бага байна. Сумын төвийн хүн амын өсөлт эдийн засгийн болон байгаль газарзүйн олон хүчин зүйлээс шалтгаалан нутаг дэвсгэрээр жигд бус байна. Хөдөөгийн хүн амын жилийн дундаж өсөлт Говьсүмбэр, Дорнод аймагт улсын дунджаас өндөр, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь, Сэлэнгэ, Дундговь аймагт өсөлттэй боловч улсын дунджид хүрэхгүй байна. Эсрэгээр Өмнөговь, Төв аймагт буурчээ.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author С.Энх-Амгалан, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, Г.Урантамир, Б.Нацагсүрэн, П.Цэенханд
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated August 28, 2020, 01:43 (UTC)
Created August 28, 2020, 01:40 (UTC)