Өгөгдөл

НҮҮДЭЛЧ МАЛЧДЫН СУУРЬШИХ ҮЙЛ ЯВЦЫН ГАЗАРЗҮЙН СУДАЛГАА

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа” 2017-2019 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн “Монгол орны газарзүйн асуудлууд” сэтгүүлийн №40 (2020) дугаарт, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хүн амын сургалт, судалгааны төвийн “Монголын хүн амын сэтгүүл”-ийн №30 (2020) дугааруудад хэвлэгдсэн.)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч С.Энх-Амгалан, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, П.Цэенханд, Г.Урантамир, Б.Нацагсүрэн
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24, 11:06 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 00:41 (UTC)