Өгөгдөл

Монгол орны нөхцөлд тохирох кластерийн хэлбэрүүд

Сэдэвчилсэн зураг (“Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч М.Алтанбагана, П.Цэенханд
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 25, 02:19 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 24, 13:35 (UTC)