Өгөгдөл

Орхон сумын элс бүхий талбайн хэв шинж болон түүний өөрчлөлт

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум нь Элсний мужлалтын ангилалаар Сэлэнгэ-Туул голын мужын Орхон-Цээл-Дүрс нарсны дэд мужид хамаарагдах ба салхи-голын гарал үүслийн хэв шинжид багтана.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж О. Ишцог
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 25, 11:30 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 25, 11:29 (UTC)