Өгөгдөл

Суурь судалгаа

“Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын тушаал гарснаар Шинжлэх ухаан, технологийн сан санхүүжүүлэн ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн хэрэгжүүлсэн болно. Сэдэвт ажлын үргэлжлэх хугацаа 3 жил бөгөөд 2010 оны 12 сарын 31-нээр дуусч байна. Энэхүү сэдэвт ажлын тайлан оршил, үндсэн 2 хэсэг, дүгнэлт, хавсралт бүхий 221 хуудастай ба нийт 126 зураг, 49 график, 4 бүдүүвч зураг, 23 томьѐо, 96 хүснэгт орсон болно. Сэдэвт ажлын тайланг Геоэкологийн хүрээлэнгийн ойн нөөц, ой хамгааллын салбарын эрдэмтэн, судлаачид 2010 оны 12-р сард бичив. Энэ тайлан ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнгийн өмч болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын тушаал гарснаар Шинжлэх ухаан, технологийн сан
Зохиогч Ойн нөөц, ой хамгааллын салбарын эрхлэгч, доктор, дэд проф Ц.Дашзэвэг
Арчлагч Batsaikhan
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 03:32 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:29 (UTC)