Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Тайлан Шошго: Ойн судалгаа

Үр дүнг шүүх
  • Суурь судалгаа

    “Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл,...