Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гацууран ойн үр Ойн үр

Үр дүнг шүүх