Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гацуур үрийн мужлал

Үр дүнг шүүх