Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хушин ойн үр үрийн мужлал

Үр дүнг шүүх