Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: үрийн мужлал жодоо

Үр дүнг шүүх