Өгөгдөл

хотжилтын түвшин

“Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Батбуян, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 09:09 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 09:09 (UTC)