Өгөгдөл

Төв суурин газрыг элсний нүүлт хөдөлгөөнөөс хамгаалах технологи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 23, 07:42 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 23, 07:42 (UTC)