Өгөгдөл

Хүн амын боловсролын түвшин

“Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Батбуян, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 08:46 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 05:05 (UTC)