Data

Орхоны хөндийд тархсан эртний хөрс, хэмэрлэг хурдасны шинж чанар, түүнд үндэслэн хөрс үүсвэрийн үйл явцад нөлөөлсөн уур амьсгалын нөхцөлийг таамаглах нь

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author М.Золзаяа, Т.Тэлмэн
Maintainer Т.Тэлмэн
Last Updated November 1, 2021, 04:17 (UTC)
Created November 1, 2021, 04:15 (UTC)