Өгөгдөл

Орхоны хөндийд тархсан эртний хөрс, хэмэрлэг хурдасны шинж чанар, түүнд үндэслэн хөрс үүсвэрийн үйл явцад нөлөөлсөн уур амьсгалын нөхцөлийг таамаглах нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Зохиогч М.Золзаяа, Т.Тэлмэн
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 1, 04:17 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 1, 04:15 (UTC)