Өгөгдөл

Монгол орны тариалангийн газрын ашиглалт ба хөрсний үржил шимийн зарим онцлог

Байгалийн унаган тогтои, эмзэг байдалд тохируулан Монголчууд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг олон мянган жилийн тэртээгээс эрхлэн хөгжүүлсэн бөгөөд бэлчээрийн зориулалтаас бусад газар ашиглалт хэлбэр хөгжих боломж байгаль уур амьсгалын нөхилөөс шалтгаалж хязгаарлагдмал байсан боловч хүн төрөлхтний хөгжлийн чиг хандлагатай уялдаж XX зууны хоёрдугаар хагасаас эхлэн газар ашиглалтын уламжлалт арга өөрчлөгдөж нийгмийн хөгжлийн хэрэгиээ шаардлагын дагуу хот тосгон, уул уурхайн болон газар тариалангийн зориулалтаар газрыг ашиглах болсоноор ард иргэдийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг түргэсгэхэд чухал алхам болсон бөгөөд энэ хэв маяг иаашид ч үргэлжлэн өргөжих нь боломжтой.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 02:07 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 02:05 (UTC)