Өгөгдөл

"Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь" хурлын өгүүлэл

Монголын бэлчээрийн эрүүл байдлыг сайжруулахад нутгийн иргэдэд түшиглэсэн институци нь албан бус, уламжлалт институцээс илүү дээр байж чадах уу?

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 03:54 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 03:53 (UTC)