Өгөгдөл

Тогтвортой газар ашиглалт нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үр ашигтай байлгах суурь болох нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Газрын харилцаа
Зохиогч Н.Золзаяа бусад
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 8, 05:57 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 8, 02:45 (UTC)