Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойн үр үрийн мужлал

Үр дүнг шүүх