Өгөгдөл

Хот, хөдөөгийн хүн амын тооны өөрчлөлт

Судалгаа явуулсан нутагт сумын төвийн хүн ам жилд дунджаар 0.82 хувиар, хөдөөгийн хүн ам 0.43 хувиар өссөн нь улсын дундаж өсөлтөөс бага байна. Сумын төвийн хүн амын өсөлт эдийн засгийн болон байгаль газарзүйн олон хүчин зүйлээс шалтгаалан нутаг дэвсгэрээр жигд бус байна. Хөдөөгийн хүн амын жилийн дундаж өсөлт Говьсүмбэр, Дорнод аймагт улсын дунджаас өндөр, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь, Сэлэнгэ, Дундговь аймагт өсөлттэй боловч улсын дунджид хүрэхгүй байна. Эсрэгээр Өмнөговь, Төв аймагт буурчээ.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч С.Энх-Амгалан, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, Г.Урантамир, Б.Нацагсүрэн, П.Цэенханд
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 28, 01:43 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 28, 01:40 (UTC)