Салбар

84-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх
 • Авторефрат

  Актуальность темы. Монголия по праву считается одной из немногих стран, сохранивших чистоту и девственность окружающей среды. Туристический сектор в валовом национальном...
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллэг (Олон улс)

  tThe mountain forest steppe and taiga in northern Mongolia have experienced a forest decline in area andquality since the end of the last century. Changes in land use, climate,...
 • Суурь судалгаа

  “Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл,...
 • Суурь судалгаа

  “Баруун Хэнтийн ойн төлөв байдлыг үнэлэх, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2011-2013 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын...