Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний эвдрэл доройтол

Үр дүнг шүүх